U bent hier:  ›   ›  Missie en Visie

Missie & Visie

Onze Missie

Woonstichting Valburg is een betrouwbare en ondernemende partner die haar huurders en andere partners wil ontmoeten om enthousiast te werken aan goed wonen tegen lage woonlasten, in gedifferentieerde wijken met verduurzaamde woningen. Wij nemen daarbij in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor die mensen die door financiële, sociale of andere beperkingen onvoldoende in staat zijn zelf in wonen te voorzien. Het is deze missie waarop wij aanspreekbaar zijn en waarop wij onze keuzes steeds afstemmen. Het is ons kompas

Onze Visie

Wij zien de onderstaande (externe) ontwikkelingen als de belangrijkste ontwikkelingen waar wij mee te maken hebben:

 • Wijziging van de doelgroep: financiële en persoonlijke kwetsbaarheid van huurders neemt toe. Dit kan leiden tot een tweedeling in de maatschappij en vraagt dus extra inzet van ons om dit te voorkomen.
 • Digitalisering gaat steeds verder en biedt kansen voor onze organisatie en onze dienstverlening.
 • Woonlasten blijven stijgen. Dat staat op gespannen voet met verduurzaming, doorstroming en betaalbaar en passend wonen.
 • Of het nu om vennootschapsbelasting (VPB) of verhuurdersheffing gaat, de verwachting is dat er ook in de komende jaren een groot beslag gelegd wordt op de middelen van onze organisatie door de belastingdruk. Er komt nog een extra belastingdruk door een uitwerking van een Europese richtlijn (ATAD), waardoor de aftrekbaarheid van rentelasten beperkt gaat worden. Deze toenemende belastingdruk heeft een effect op de investeringscapaciteit van onze organisatie.
 • Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid vragen om een goed lange termijn beeld te krijgen van de impact en kosten en op welke wijze wij dit vertalen naar ons handelen.
 • In de bouw hebben wij te maken met snel stijgende kosten en er is een toenemende schaarste op de arbeidsmarkt. Wij gaan afwegen wat beide ontwikkelingen betekenen voor de keuzes die wij in ons SVB gaan maken betreffende het tempo en de kwaliteitseisen die wij toegepast willen zien in projecten.
 • We hebben te maken met een toegenomen verantwoordingsplicht. Dit vraagt extra inzet, ook van specifieke deskundigheid, en brengt dus extra kosten met zich mee.
 • Lokaal/regionaal spelen de volgende ontwikkelingen:
  - De gevormde en verdere groei van regionale samenwerking tussen 22 corporaties in Woonkr8 zal de komende jaren naar verwachting doorzetten.
  - De noodzaak om in 2021 met gemeente, warmteleveranciers, netbeheerders en andere corporaties op wijkniveau een plan van aanpak te hebben over de energietransitie naar CO2 neutraal (2050) en daarvóór (2030?) van het gas af te zijn.
Met onze samenwerkingspartners werken wij aan
Samen Goed Wonen
Heeft u een vraag?
Kijk bij Veelgestelde Vragen of mail naar info@wstvalburg.nl