U bent hier:  ›   ›  Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de Directeur-Bestuurder (DB) en de algemene gang van zaken binnen Woonstichting Valburg. Daarnaast geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies. In deze toezichtvisie geeft de RvC haar visie op waarom, waartoe en hoe zij toezicht houdt. De RvC komt ca. 10 keer per jaar bijeen en bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. T. Koudijs - voorzitter, werkveld Algemene zaken, Gebiedsontwikkeling en Projecten
  • Dhr. T. Hermsen* - werkveld Financiën, Accountancy en Treasury
  • Dhr. P. van Buul* - werkveld Juridische zaken, Bouwrecht en Huurbeleid
  • Dhr. Th.R. van der Wal - werkveld Bouwen, Innovatie, VTW en externe relaties
  • Mevr. O. Görts-van de Pas - werkveld vastgoed
  • Mevr. M. Verbeek - werkveld Volkshuisvesting

    * Benoemd op voordracht van huurdersorganisatie.
    Lees hier meer over de RvC-leden

De verdeling van taken en bevoegdheden tussen de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen is beschreven in een mandaatregeling. Voor haar functioneren heeft de RvC een Reglement opgesteld. Ter uitwerking van en in aanvulling op het Reglement en de Statuten heeft de RvC ook een Reglement voor de selectie- en Remuneratiecommissie en een Reglement voor de Auditcommissie. Eens per jaar vindt een zelfevaluatie plaats. 

Met onze samenwerkingspartners werken wij aan
Samen Goed Wonen