U bent hier:  ›   ›  Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

Taken en bevoegdheden
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de Directeur-Bestuurder (DB) en de algemene gang van zaken binnen Woonstichting Valburg. Daarnaast geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies. In deze toezichtvisie geeft de RvC haar visie op waarom, waartoe en hoe zij toezicht houdt. De RvC komt ca. 10 keer per jaar bijeen en bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. A. Spekschoor - voorzitter, werkveld Algemene zaken
  • Dhr. W. Bruinenberg* - werkveld Financiën, Zorg & Welzijn
  • Dhr. J. Blok - werkveld Juridische zaken
  • Mevr. O. Görts-van de Pas - werkveld Vastgoed
  • Mevr. M. Verbeek* - werkveld Volkshuisvesting

    * Benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie.
    Lees hier meer over de RvC-leden.

De verdeling van taken en bevoegdheden tussen de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen is beschreven in een mandaatregeling. De bezetting van de verschillende RvC-commissies en overleggen is omschreven in het document Functies en samenstelling commissies en overleggen. Voor haar functioneren heeft de RvC een Reglement opgesteld. Ter uitwerking van en in aanvulling op het Reglement en de Statuten heeft de RvC ook een Reglement voor de Selectie- en Remuneratiecommissie, een Reglement voor de Auditcommissie en een Reglement Vastgoedcommissie. Eens per jaar vindt een zelfevaluatie plaats. 

Niet tevreden over hoe wij gehandeld hebben?
In onze klachtenprocedure leest u wat u kunt doen
Met onze samenwerkingspartners werken wij aan
Samen Goed Wonen