U bent hier:  ›   ›  Verantwoording

Verantwoording

Wij leggen op verschillende manieren regelmatig verantwoording af over ons doen en laten. Zo zijn wij als lid van de overkoepelende brancheorganisatie Aedes gebonden aan de Governancecode. Daarin zijn vijf principes uitgewerkt die laten zien waarvoor woningcorporaties staan, waarop zij aanspreekbaar zijn, hoe zij kwaliteit bieden en dat hoe zij zich verantwoorden naar de omgeving waarin zij opereren.

Accountantscontrole
Jaarlijks worden wij gecontroleerd door de accountants (Share Impact Accountants). Zij zien er op toe dat wij de regels die voor ons gelden correct toepassen. In het jaarverslag voegen zij de accountantsverklaring toe, waarin zij bevindingen en aanbevelingen verwoorden.

Controle van het WSW
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat borg voor door woningcoporaties aangegane leningen. Om vinger aan de pols te houden over hoe wij er financieel voor staan, controleert het WSW met enige regelmaat de financiele inkomsten, uitgaven, planningen etc. 

Aedes Benchmark
Hoe scoren woningcorporaties op huurderstevredenheid en op bedrijfsvoering? Aedes, de overkoepelende brancheorganisatie voor woningcorporaties, onderzoekt dit jaarlijks in een benchmark-onderzoek. Door cijfers over bedrijfskosten met informatie over huurdersoordelen te combineren, geeft de benchmark inzicht in de inzet van corporatiemiddelen en het resultaat daarvan. Bekijk hier onze benchmark-score

Visitatie
Naast de jaarlijkse verantwoording laten we ons eens in de 4 jaar visiteren. De eerste visitatie vond plaats in 2009, de laatste heeft in 2022 plaatsgevonden. In de visitatie wordt teruggekeken naar prestaties in de voorbije 4 jaar. Klik hier voor het visitatierapport 2018-2021. Onze reactie op dit visitatierapport vindt u hier.  

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties
Wij zijn aangesloten bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Wie signalen door wil geven over mogelijke fraude en/of zelfverrijking door medewerkers, management of bestuurders van Woonstichting Valburg kan hier terecht. Klik hier voor meer informatie over het meldpunt.

Let op: dit meldpunt is niet bedoeld voor huurgeschillen of klachten over onderhoud van de woning. Daarvoor kunt u contact opnemen met de huurcommissie of onze klachtenprocedure volgen.

Niet tevreden over hoe wij gehandeld hebben?
In onze klachtenprocedure leest u wat u kunt doen