Raad van Commissarissen


De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de Directeur-Bestuurder (DB) en de algemene gang van zaken binnen Woonstichting Valburg. Daarnaast geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies. In deze toekomstvisie geeft de RvC haar visie op waarom, waartoe en hoe zij toezicht houdt. De RvC komt ca. 10 keer per jaar bijeen en bestaat uit de volgende 5 personen:

  • de heer T. Koudijs – voorzitter, werkveld Algemene zaken, Gebiedsontwikkeling en Projecten
  • de heer T. Hermsen* – werkveld Financiën, Accountancy en Treasury
  • de heer P. van Buul* – werkveld Juridische zaken, Bouwrecht en Huurbeleid
  • de heer Th.R. van der Wal – werkveld Bouwen, Innovatie, VTW en externe relaties
  • de heer R. Hartogh Heys – werkveld Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

* Benoemd op voordracht van huurdersorganisatie

De verdeling van taken en bevoegdheden tussen de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen is beschreven in een mandaatregeling.
Eens per jaar vindt een zelfevaluatie plaats. Voor meer documenten betreffende de RvC en haar functioneren: klik hier.